Zebranie wiejskie – wybory sołtysa i rady sołeckiej

17 marca 2011

Za Biuletynem Informacji Publicznej gminy Nadarzyn:

ZAWIADOMIENIE

Zawiadamiam,
iż dnia 18 marca 2011 r. o godz. 18.00
w Szkole Podstawowej w Ruścu
odbędzie się zebranie wiejskie,
zwołane w celu wyboru Sołtysa i Rady Sołeckiej
sołectwa Rusiec.

Porządek zebrania:

1. Otwarcie zebrania.
2. Stwierdzenie quorum.
3. Przyjęcie porządku zebrania.
4. Sprawozdanie Sołtysa i Rady Sołeckiej.
5. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
6. Wybór Sołtysa.
7 .Wybór Rady Sołeckiej.
8. Sprawy różne i wolne wnioski.
9. Zakończenie zebrania.

Wójt Gminy
(-) Janusz Grzyb

W imieniu Stowarzyszenia serdecznie zapraszamy do uczestnictwa w zebraniu i do wzięcia udziału w wyborach. Prosimy też o przekazanie powyższego zawiadomienia innym mieszkańcom naszej wsi.

Kto może brać udział w wyborach sołtysa i rady sołeckiej

9 marca 2011

Wkrótce czekają nas wybory sołtysa i rady sołeckiej (szczegółowy termin i miejsce podamy wkrótce). Ponieważ pojawiają się pytania o to kto może uczestniczyć w wyborach, w szczególności czy trzeba mieć meldunek, odpowiadamy: W wyborach może uczestniczyć stały pełnoletni mieszkaniec sołectwa (tj. nie jest potrzebne zameldowanie), który jest ujęty w rejestrze wyborców w gminie.

Rejestr wyborów dla naszego sołectwa prowadzi Urząd Stanu Cywilnego (wraz ze stanowiskiem ds. dowodów), Urząd Gminy Nadarzyn, Plac Poniatowskiego 42, tel. 22 729 89 17.

Szczegółowe informacje tutaj, tutaj i np. tutaj.

Zakładanie komitetu społecznego

1 marca 2011

Załączamy projekt druków potrzebnych do założenia Komitetu Spolecznego. Druki udostępnił Dział Inwestycji Urzędu Gminy Nadarzyn.

Zaproszenie na zebranie 1 marca 2011r.

28 lutego 2011

Mieszkamy na terenie niemal pozbawionym takich podstawowych zdobyczy cywilizacji jak kanalizacja, bezpieczne drogi, chodniki, czy komunikacja publiczna.

Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi Rusiec (w skrócie Stowarzyszenie Rusiec), które założyliśmy kilka miesięcy temu, chce to zmienić, poprawić jakość naszego życia.

Zaczęliśmy od sprawy najpilniejszej – podtopień i zalewania naszych domostw, posesji i dróg. Mamy już obiecane ze strony władz wojewódzkich konkretne prace, które powinny poprawić tę trudną sytuację. Musimy również wesprzeć to naszymi wspólnymi działaniami, we współpracy z gminą. Skuteczność naszych inicjatyw i działań będzie tym większa, im więcej nas będzie. Stowarzyszenie Rusiec jest otwarte dla wszystkich.

Zapraszamy serdecznie członków i sympatyków Stowarzyszenia Rusiec na zebranie, które odbędzie się 1 marca o godz. 19.30 w Szkole Podstawowej przy ul. Szkolnej w Ruścu.

Zebranie poświęcone będzie przede wszystkim nadchodzącym wyborom sołtysa oraz temu jakie działania podjęliśmy lub zamierzamy wspónie podjąć aby mieć realny wpływ na decyzje gimny dotyczące rozwoju naszej wsi.

 

Zarząd Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Wsi Rusiec

Wywiad z wójtem w Gazecie WPR

11 lutego 2011

Gazeta WPR opublikowała wywiad z Januszem Grzybem – wójtem gminy Nadarzyn. Pani Karolina Gontarczyk pyta wójta m.in o Rusiec:

[...]
A co z kanalizacją dla Ruśca? Z powodu jej braku, mieszkańcom zalewa domy.
Ulice: Osiedlowa, Majowa i przyległe w Ruścu już są po przetargu na wykonawcę i będą podłączone do Młochowa. Z kolei tzw. środkowy Rusiec planowany jest do podłączenia do Walendowa – przypuszczam, że tutaj budowa potrwa około trzech lat. Rusiec nie jest zalewany z powodu braku kanalizacji. Największym problemem są tutaj zniszczone drenaże – niestety przez ludzi, którzy budowali swoje domy. Tak naprawdę gmina nie jest odpowiedzialna za wykonanie drenażu i melioracji. Będą więc musiały powstać społeczne komitety odbudowy i budowy melioracji. Jeżeli mieszkańcy utworzą je, to gmina pomoże w tym przedsięwzięciu.
[...]

Odnośnik do artykułu, zapraszamy do lektury.

Korespondencja ws drogi do Młochowa

9 lutego 2011

Na drodze powiatowej łączącej trasę katowicką z trasą krakowską przy firmie Atlas (droga do Młochowa) pojawił się zakaz wjazdu pojazdów powyżej 3,5 tony. Skutek jest taki, że pojazdy ciężarowe jeżdżą teraz ul. Główną i Osiedlową w Ruścu skutecznie je dewastując. Poniżej Korespondencja Pana Janusza Gajewskiego w tym temacie.


Notatka ze spotkania z władzami w sprawie podtopień wsi Rusiec zorganizowanego przez Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi Rusiec

2 lutego 2011

Głównym konkretnym wynikiem spotkania jest wspólna decyzja o  przeprowadzeniu narady roboczej, na której zostanie ustalony zakres i podział prac mających przeciwdziałać zalewaniu i podtopieniom wsi Rusiec. Narada odbędzie się w drugiej połowie lutego 2011 r.  Wezmą w niej udział kompetentni przedstawiciele Starostwa Pruszkowskiego, Urzędu i Rady Gminy Nadarzyn, Wojewódzkiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Warszawie (WZMiUW) oraz Stowarzyszenia Rusiec.

W spotkaniu, które odbyło się 31 stycznia 2011 r. w Nadarzyńskim Ośrodku Kultury, uczestniczyli (w kolejności alfabetycznej):

 • Elwira Bijata, przedstawicielka Starostwa Powiatu Pruszkowskiego
 • Janusz Gajewski
 • Włodzimierz Gorczyński, przedstawiciel Starostwa Powiatu Pruszkowskiego
 • Janusz Grzyb, Wójt Gminy Nadarzyn
 • Marcin Karczmarczyk, Radny wsi Rusiec
 • Marek Pokorski, Dyrektor Wojewódzkiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w  Warszawie, Oddział w Warszawie
 • Mirosław Reszka, sołtys Ruśca
 • Krystyna Tarasińska, Kierownik Inspektoratu WZMiUW w Grodzisku Mazowieckim
 • Danuta Wacławiak, Przewodnicząca Rady Gminy Nadarzyn
 • oraz członkowie Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Wsi Rusiec i zainteresowani mieszkańcy

W dyskusji poruszono następujące problemy wsi Rusiec:

1. uregulowanie i odmulenie rzeki Zimna Woda;

2. korekta pozwoleń wodno-prawnych i instrukcji gospodarowania wodą dla podmiotów operujących w pobliżu rzeki Zimna Woda oraz wykorzystujących jej wodę;

3. modernizacja, udrożnienie i budowa rowów przydrożnych wzdłuż dróg gminnych;

4. wykorzystanie i modernizacja systemu melioracji dawnych gruntów rolnych z przystosowaniem go do obecnych warunków;

5. budowa systemu kanalizacji ścieków wodnych na terenach zabudowanych.

Wnioski

Ad 1: według Marka Pokorskiego i Krystyny Tarasińskiej (WZMiUW), zaplanowana jest inwestycja związana z udrożnieniem koryta rzeki Zimna Woda, której realizacja potrwa 2 lata (czas trwania tej inwestycji wiąże się z pozyskiwaniem środków), a prace rozpoczną się już w najbliższym czasie. Nie rozwiąże to jednak problemu wylewania rzeki i wysokiego poziomu wód gruntowych w całej okolicy, dopóki nie powstanie system odprowadzania wód opadowych.

Ad 2: w opinii wójta Janusza Grzyba oraz właścicieli działek w bliskim sąsiedztwie rzeki Zimna Woda, zastawki  spiętrzające wodę na rzece doprowadziły do powstania sztucznego progu zakłócajacego przepływ wody oraz do cofki: istniejące systemy odwodnienia miast odwadniać, nawadniają wieś. Duże ilości wód  opadowych trafiają też do rzeki z terenów firm operujących w pobliżu. Kwestie te wymagają interwencji Starostwa Powiatu Pruszkowskiego oraz WZMiUW. Zgodnie z deklaracją  reprezentującego starostwo Włodzimierza Gorczyńskiego, aby można było podjąć działania dotyczące prawidłowości wykorzystania zastawek, cofnięcia lub modyfikacji pozwolenia wodno-prawnego, konieczne jest zgłoszenie nieprawidłowości przez mieszkańców.

Ad 3: wójt Janusz Grzyb rozważa kwestię udrożnienia rowów przydrożnych, miejscami całkowicie zasypanych na podjazdach do działek mieszkalnych.

Ad 4 i 5: zgodnie z sugestią Janusza Grzyba dobry efekt przyniosłoby powołanie grup inicjatywnych -komitetów społecznych na rzecz budowy systemu kanalizacji wód opadowych. Jest to praktycznie jedyna możliwość , by gmina zaangażowała się w taką inwestycję. Komitety częściowo partycypowałyby w jej kosztach. Wraz z sołtysem i Radą Sołecką zwróciłyby się do gminy o przygotowanie projektu i kosztorysu inwestycji. Współpraca komitetów z gminą w takich celowych projektach mogłaby przyspieszyć ich realizację.

Niniejszą notatkę ze spotkania przekażemy wszystkim zaproszonym nań uczestnikom. Dołączymy prośbę, żeby uwagi dotyczące niekorzystnego wpływu zastawek na otoczenie oraz nadmiernego spływu wód opadowych z utwardzonych wielkopowierzchniowych terenów okolicznych firm zostały potraktowane przez odnośne urzędy jako sygnał do weryfikacji pozwoleń wodno-prawnych – zwłaszcza w obecnych warunkach, gdy mamy do czynienia z ilością wody nie notowaną od 800 lat, jak stwierdził Marek Pokorski.

Zarząd Stowarzyszenia Rusiec

Korespondencja

25 stycznia 2011

Pan Janusz Gajewski, mieszkaniec ulicy Rubinowej w Ruścu nękanej jak wiele innych ulic podtopieniami z pobliskiej rzeki , od wielu miesięcy koresponduje z urzędami w sprawie zalewania Ruśca. Za jego zgodą publikujemy archiwum jego korespondencji, dostępne na stronie Korespondencja. Zapraszamy do lektury.

Spotkanie w sprawie zalewania Ruśca

25 stycznia 2011

W imieniu Stowarzyszenia zaprosiliśmy następujące osoby na spotkanie:

 • Pani Elżbieta Anna Smolińska, Starosta Pruszkowski
 • Pan Marek Pokorski, Dyrektor Wojewódzkiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Warszawie, Oddział w Warszawie
 • Pan Janusz Grzyb, Wójt Gminy Nadarzyn
 • Pani Danuta Wacławiak, Przewodnicząca Rady Gminy Nadarzyn
 • Pani Krystyna Tarasińska, Kierownik Inspektoratu WZMiUW w Grodzisku Mazowieckim
 • Pan Marcin Karczmarczyk, Radny wsi Rusiec
 • Pan Janusz Gajewski
 • Pan Mirosław Reszka, sołtys Ruśca
 • Pani Karolina Gontarczyk, dziennikarka Gazety WPR

Szanowni Państwo,

Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi Rusiec, spełniając uzgodnienia podjęte na spotkaniu 21 grudnia 2010 r. w Wojewódzkim Zarządzie Melioracji i Urządzeń Wodnych, zaprasza i uprzejmie prosi o przybycie na spotkanie w sprawie prac, jakie należy podjąć w związku z zalewaniem wsi Rusiec oraz poprawą stanu urządzeń melioracyjnych we wsi i na rzece Zimna Woda.

Termin spotkania: 31 stycznia 2011 r. godz. 12
Miejsce spotkania: Nadarzyński Ośrodek Kultury, Nadarzyn, Plac Poniatowskiego 42

Uczestnicy spotkania:
- Pan Marek Pokorski, Dyrektor Wojewódzkiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Warszawie, Oddział w Warszawie
- Pani Elżbieta Anna Smolińska, Starosta Pruszkowski
- Pan Janusz Grzyb, Wójt Gminy Nadarzyn
- Pani Danuta Wacławiak, Przewodnicząca Rady Gminy Nadarzyn
- Pani Krystyna Tarasińska, Kierownik Inspektoratu WZMiUW w Grodzisku Mazowieckim
- Pan Marcin Karczmarczyk, Radny wsi Rusiec
- Pan Janusz Gajewski
- Pan Mirosław Reszka, sołtys Ruśca
- Pani Karolina Gontarczyk, dziennikarka Gazety WPR
- Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi Rusiec Centrum

Bardzo prosimy o potwierdzenie przybycia zwrotnym e-mailem.
Zapraszamy na strony internetowe Stowarzyszenia Rusiec: http://rc.disp.pl/

Z poważaniem –
Barbara Sławińska, Olga Andrzejewska – zarząd Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Wsi Rusiec Centrum
numer KRS 0000362523
e-mail: stowarzyszenie.rusiec@gmail.com
Adres do korespondencji: ul. Żwirowa 16A, 05-830 Rusiec
tel. 607 627 210, 609 020 924

Walka Ruśca z wodą – artykuł w Gazecie WPR

7 stycznia 2011

Zapraszamy do przeczytania artykułu dotyczącego melioracji i zalewania Ruśca w Gazecie WPR autorstwa Karoliny Gontarczyk. Odnośnik do artykułu